historie IOP

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Název projektu: Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě
Operační program: CZ.1.06 Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence
Oblast podpory: 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Výzva: 02 Časově uzavřená výzva pro oblast podpory 5.1c – národní podpora využití potenciálního kulturního dědictví

Cílem projektu je vybudovat centrum soudobého sklářského umění, které bude poskytovat sklářským výtvarníkům z celé ČR prostory a vybavení pro přípravu uměleckých děl a které rovněž formou expozice soudobého sklářského umění poskytne výtvarníkům inspiraci a zdroj znalostí o sklářských technikách a postupech. Centrum, které umožní i přípravu rozměrných sklářských hutních děl, v ČR dosud neexistuje. Předkladatelem projektu je Nadace J. Viewegha Huť František v Sázavě, partnery projektu jsou Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Česká sklářská společnost a Muzeum skla a bižuterie Jablonec n.N. Centrum (ateliéry, dílny, expozice, přednáškové kapacity) bude umístěno v rekonstruované historické sklářské
huti František v Sázavě (kulturní památka). Náplň centra, tj. podrobné plány rezidenčních pobytů, seminářů, vzdělávacích akcí, výstav, soutěží atd. připraví a na řízení Centra se budou podílet renomovaní sklářští výtvarníci a odborníci z partnerských organizací.

CÍLE PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je udržení a rozvíjení potenciálu tvůrčích schopností českých sklářských umělců a podpora tradiční oblasti uměleckořemeslné výroby, která je významnou součástí české kultury a využití českého sklářského a kulturního dědictví. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním centra soudobého sklářského umění, které bude poskytovat sklářským výtvarníkům prostory a vybavení (tj. infrastrukturu) pro přípravu uměleckých děl a které rovněž formou expozice soudobého sklářského umění poskytne sklářským výtvarníkům inspiraci a zdroj znalostí o sklářských technikách a postupech.

Cílem projektu je provoz centra, do kterého se budou sjíždět výtvarníci, aby si zde formou rezidenčních pobytů, tvůrčích dílen, sympozií, workshopů apod. osvojovali postupy a techniky umělecké sklářské tvorby, aby zde nacházeli prostředí a podmínky, které jim po stránce technické (infrastruktura a technické vybavení) i po stránce inspirační (prostředí historické sklárny, sbírky a expozice sklářského umění) umožní vytvářet umělecká díla.

 

Dalšími specifickými cíli jsou:


a)Obnova a efektivní využití nemovitých kulturních památek ? tj. budovy č.p. 218, tj. sklářské hutě František. Budova huti byla v r. 2010 zapsána na seznam kulturního dědictví ČR


b)Podpora cestovního ruchu: Projekt rozšíří nabídku turistům navštěvujícím Sázavu a Posázaví obecně. Expozice sklářského umění přiláká výtvarné umělce i další skupinu návštěvníků zajímajících se o umění, včetně návštěvníků zahraničních.


c)Revitalizace městské čtvrti v Sázavě. Rekonstrukce huti František a její využití pro kulturní účely bude znamenat významné vylepšení městské části ?Kácek? a ?Na Křemelce?. Zároveň přispěje k zachování prvků původní sklářské osady, která je jedinečným kulturním dědictvím dochovávajícím svědectví o způsobu života sklářské komunity.


d)Vytvoření expozice soudobého sklářského umění ze sbírek partnerů a případně z nakoupené sbírky Crystalex, a.s.

 

ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU:

Kontext současného českého sklářského umění nese znaky této doby: je atomizováno do malých dílniček, ztratilo aureolu výjimečnosti a nepředvádí transformace takového rozměru, jakým byly výkony např. Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové v době jejich příspěvku k tavené skleněné soše či objektu. V současné době neexistuje centrum výhradně určené pro práci výtvarníků s materiálem, jako je sklo. Je to samozřejmě dáno nákladností celé technologie tavení a zpracování skloviny. Realizační prostory ve sklárnách většinou nepočítají s většími realizacemi a tak se využívají školní dílny, kde je ovšem provoz omezen výukou.

Realizační centrum skla na Sázavě nabízí techniku tavné skleněné sochy či objektu jako universální techniku sochařskou a přitom sklářskou. Zatímco v jiných oborech současného umění fungují centra s residenčním programem a ateliérem pro jednotlivce, pro obor sklářství nikdy nic takového nevzniklo. Najdeme snadno ateliérové pobyty na zámcích a v továrnách, které jsou povětšinou dotované z MK ČR nebo z jednotlivých nadací. Například jmenujme Centrum
Egona Schieleho v Českém Krumlově nebo DOX v Holešovicích.

V ČR do současné doby neexistuje muzeum (či galerie), které by se specializovalo na prezentaci moderní a současné umělecké sklářské tvorby, přestože tato tvorba významně a úspěšně reprezentuje českou kulturu v zahraničí. V České republice neexistuje ucelená a systematická sbírka soudobého sklářského umění, která by na jednom místě nabídla přehled tvorby druhé poloviny 20. století a začátku 21. století a která by nabídla tvůrčí i technologickou inspiraci a znalost současným sklářským výtvarníkům. Dvě pro sklo nejdůležitější muzea, tj. Muzeum skla a Bižuterie v Jablonci n.N. a Uměleckoprůmyslové museum v Praze mají ve svých sbírkách a depozitářích rozsáhlé soubory sklářského umění, které není vystaveno a tudíž nepřináší užitek ani sklářským výtvarníkům ani široké veřejnosti. Centrum v Sázavě umožní vystavit tyto sbírkové předměty v originálním a inspirativním prostředí.

Připravovanému Centru se kromě toho nabízí mimořádná příležitost zakoupit z konkurzní podstaty CRYSTALEXu a.s. Nový Bor sbírku současného uměleckého skla, která vznikala postupně od roku 1970 z nejprve československých a později mezinárodních sklářských symposií. Ústřední budova huti František z roku 1882, je více než patnáct let nevyužívaná a opuštěná. Ani předtím nebyla vhodně udržována a tomu odpovídal i její stav. Nadace provedla v průběhu let 2008–2009 několik opatření, která zabránila devastaci budovy. Byly provedeny nejnutnější opravy střechy, objekt byl zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob. Stav budovy je však samozřejmě nevyhovující, objekt je zchátralý. Interiér je zanedbaný se zbytky po někdejší výrobní činnosti. Budova huti byla v r. 2010 zapsána na seznam kulturního dědictví ČR.

Budova truhlárny, ve které budou zřízeny ateliéry a sklářská pracoviště, je v dobrém stavebně technickém stavu. Úpravy, které bude třeba provést, nemají charakter záchrany nebo rekonstrukce, ale odpovídají dosažení původní podoby budovy a jejímu přizpůsobení plánovanému využití, tj. vybudování ateliérů a dílen s odpovídajícím přístupem atd.

 

VAZBA NA JINÉ AKTIVITY A PROJEKTY:

Projekt Centra mimo jiné navazuje na projekt města týkající se obnovy ulic Na Křemelce a Na Kácku a přilehlého prostranství (Projekt „Revitalizace brownfieldu bývalé sklářské osady Na Kácku“ Regionálního operačního programu Středočeského kraje z r. 2008–2009), který byl úspěšně dokončen 27. října 2009. Záměrem města v tomto prostoru je obnovit bývalou sklářskou osadu „Kácek“, jejíž součástí byla i huť František.

Město Sázava dále připravilo projekt zřízení návštěvnického centra a městského muzea v přízemí domu č.p. 87 v bývalé sklářské osadě Na Kácku, který stojí před hutí František. Dům postavený v roce 1837 sloužil pro huť Františka Kavalíra jako stáje pro koně a ubytování formanů. Město zatím nechalo zpracovat projektovou dokumentaci a má platné stavební povolení. Projekt města vhodně doplňuje projekt Nadace.

Současně s Národním centrem sklářského umění ve Františku na Sázavě vzniká i Realizační centrum skla Klára společnosti AveClara s.r.o. ve sklárně na Polevsku. Ve velké míře dochází k propojování aktivit na Sázavě a na Polevsku s tím, že každá lokalita nabízí zcela jiný přístup ke sklu, zcela jinou zkušenost s jeho přetvářením. Zatímco Sázava se chce specializovat na velice mladou techniku tavené skleněné sochy či objektu, projekt v Polevsku počítá s nabídkou ryze českých sklářských technik hutního a foukaného skla na pánvové peci. Shodně budou obě centra nabízet residenční programy a realizační prostor pro jednotlivce i skupinové workshopy, výstavy a přednášky.

Projekt je rovněž v souladu s Aktualizací Strategie pro region Posázaví přijatou místní akční skupinou Posázaví a obecně prospěšnou společností Posázaví o.p.s. v červnu 2006 Prioritní oblast 1, Opatření 1.6. Podpora turistiky a historicky významných objektů; Prioritní oblast 3, Opatření 3.1. Posilování a obnova kulturního dědictví.


 

 

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio