Tichý – obrazy / Lhotský – sklo // výstava

Společnost Jiná Vesta zve 9. září od 19 ti hodin na vernisáž výstavy akademického malíře Oldřicha Tichého a sklářského výtvarníka Zdeňka Lhotského v Huti František.

Úvodní slovo přednese PhDr. Ivan Neumann a hudební doprovod obstará duo LeDva

Výstava potrvá od 10. září do 14. října 2016


Doprovodný program:

24.9. /17:00/ Komentovaná prohlídka s autory výstavy Tichý, Lhotský

24.9. /19:00/ Koncert kutnohorské kapely Krásné nové stroje – vstupné 100 Kč 

1.10. /19:00/ Večerní čtení

14.10. /19:00/ Performance: Petr Nikl – trpasličí tanec, vizuálně hudební představení

= Vstupenky na doprovodné akce lze zakoupit v Informačním centru Sázava (Náměstí V+W)

= Více informací: www.jinavesta.cz

Fotogalerie stránky

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio