SKŘÍTEK KERBLÍK A SKLENĚNÝ POKLAD

Informační minimum pro pedagogy a úvod k projektové hře

Cílová skupina – žáci na prvním stupni ZŠ, priorita 4. – 5. ročník

 

Provázanost s rámcovými vzdělávacími programy (RVP):

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

 Lidé kolem nás – povolání a pracovní činnosti – různé profese ve sklářském průmyslu

žáci se seznámí s různými profesemi ve sklářském odvětví – „není sklář jako sklář“

žáci na příkladech pochopí, že každá profese v této oblasti vyžaduje určitou průpravu/studium a různou míru zručnosti a dovednosti

Rozmanitost přírody – látky a jejich vlastnosti, základní povědomí o technologiích výroby

žáci si uvědomí úlohu skla v našem životě, seznámí se s vlastnostmi a druhy skla metodou pozorování a experimentu (k dispozici jednotlivé složky potřebné k výrobě sklářského kmene, druhy skla- haptický panel …), seznámí se s technologií výroby skla. Vyzkouší si práci v týmu (sestavení puzzle sklářské pece).

Historie – sklo  od starověku po současnost

Doba vynálezů – české vynálezy 19. století - koncem devatenáctého století čeští skláři sklízeli díky svým tvůrčím metodám po celém světě jedno ocenění za druhým

žáci si uvědomí postavení českého skla ve světě a jeho uměleckou i historickou hodnotu

žáci se zamyslí nad budoucností sklářství u nás

Metody a formy: skupinová práce, práce s pracovním listem, třídění informací, práce s informačními zdroji, pozorování, experiment, myšlenková mapa

 

Klíčové kompetence

Jednotlivé části výukového programu aktivně rozvíjejí příslušné klíčové kompetence definované rámcovým vzdělávacím programem. Výukový program Skřítek Kerblík a skleněný poklad vychází z principů neformálního vzdělávání a zážitkového učení.

Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů – žákům je předkládán program tak, aby se do dění mohli aktivně zapojit a využít svých předchozích zkušeností a dovedností při plnění předložených úkolů.

Kompetence komunikativní – při výukovém programu je kladen důraz na interakci a rozvíjení komunikativních dovedností formou interpretace, sdílení, diskuse a dalších forem a metod.

Kompetence sociálně personální, kompetence občanská – nezanedbatelnou součástí programu je posilování vztahu ke kulturnímu dědictví a tradicím. Žáci mají během výukového programu možnost aktivně se zapojit nejen jako skupina, ale také je v rámci každého týmu oceňována jejich individualita. Členové skupiny jsou vedeni k tomu, aby si v ní sami našli pozici, která jim vyhovuje.

Kompetence pracovní – žáci získají ucelenější představu o jednotlivých profesích sklářského průmyslu.

 

Informační minimum pro pedagogy

Sklo v zajímavostech

-          přírodní sklo vzniká při vulkanické činnosti (obsidián, vltavín)

-          nejstarší sklářský výrobek se datuje do doby před třemi tisíci lety a pochází z Egypta

-          sklářskou píšťalu vynalezli starověcí Féničané, ve sklářství je to považováno za nejvýznamnější, dodnes nepřekonaný objev

-          k probarvení skla se využívají drahé kovy, vzácné zeminy či různé chemické příměsi   (modrá – kobalt, zelená a hnědá – železo, červená – zlato, měď nebo selen, fialová – mangan …)

-          první sklárny na našem území byly zakládány ve 13. století na bohatě zalesněných územích (ke zhotovení 1 kg potaše bylo potřeba 1000 kg bukového či jiného dřeva)

-          v období baroka proslavilo české země řezané sklo – technika rytí a broušení vyžaduje sklovinu čistou, lesklou a tvrdou – v 17. století bylo na Vimpersku pro tyto účely utaveno tzv. křídové sklo nebo také český křišťál

-          v 19. století vznikla první sklářská škola na světě: 1856 – Kamenický Šenov

Pobídka žákům k vyhledání informací před návštěvou Centra

-          tvorba myšlenkové mapy na téma SKLO

-          ukázka myšlenkové mapy (viz obrázek výše)

 

Obsahová náplň výukového programu:

-          žáci si prohlédnou expozice pod vedením odborného průvodce,

-          budou si moci prohlédnout a vyzkoušet dílčí pomůcky sklářů,

-          metodou experimentu budou porovnávat kvalitu sklářských výrobků,

-          na haptickém panelu se seznámí s různými druhy skel,

-          seznámí se s technologií výroby skla,

-          vyzkouší si práci v týmu,

-          vyzkouší si roli návrháře,

-          uslyší o historických souvislostech a postavení českých sklářů ve světě.

 

Žáci obdrží sadu pracovních listů, které mohou vypracovat přímo v Centru, případně pod vedením pedagoga po návštěvě Centra.

Pracovní listy:

POVOLÁNÍ, PROCES VÝROBY SKLA, ZPŮSOBY VÝROBY – ROZDÍLY.

Fotogalerie stránky

Dokumenty ke stažení

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio