Výběrové řízení na pozici: ředitel / ředitelka

Správní rada CESTY SKLA, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitel / ředitelka obecně prospěšné společnosti CESTY SKLA, o.p.s. provozující Centrum sklářského umění – Huť František v Sázavě

Zákonné předpoklady:
fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům

Přihláška musí obsahovat:
 Jméno a příjmení uchazeče
 Datum a místo narození uchazeče
 Státní příslušnost uchazeče
 Místo trvalého pobytu uchazeče včetně telefonického a e‐mailového kontaktu
 Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde‐li o cizího státního občana
 Datum a podpis zájemce

Požadavky:
 Ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářský stupeň)
 Vysoká úroveň manažerských dovedností
 Praxe minimálně 3 roky ve vedoucí pozici
 Znalost problematiky fungování neziskových organizací (zkušenosti s vedením neziskové organizace výhodou)
 Výborná znalost angličtiny
 Výborná znalost práce na počítači, především v kancelářských aplikacích
 Trestní bezúhonnost
 Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič (ideálně s vlastním vozem – není podmínkou)
 Orientace v legislativě spojené s grantovým a dotačním systémem z pohledu příjemce
 Orientace v oboru sklářství výhodou

Základní vymezení funkce ředitele společnosti
 Ředitele společnosti jmenuje a odvolává Správní rada společnosti.
 Ředitel je ve smluvním vztahu ke společnosti.
 Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.
 Ředitel je oprávněn účastnit se zasedání Správní a Dozorčí rady s hlasem poradním, připravuje podklady pro jejich jednání a je odpovědný za informovanost orgánů společnosti a zakladatele.

Náplň práce ředitele společnosti
 Ředitel zajišťuje kompletní provoz Centra a odpovídá za činnost Centra sklářského umění Huť František v Sázavě a za soulad této činnosti s Projektem IOP a se Smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace Projektu uzavřenou mezi zakladatelem a společností dne 21.8.2013,
 odpovídá za plnění povinností společnosti stanovených ve Smlouvě uvedené ad a),
 zastupuje zakladatele jako příjemce dotace ve věcech týkajících se provozní fáze projektu, připravuje a zpracovává monitorovací zprávy a vyhodnocení činnosti centra, jedná s řídícím orgánem a s partnery projektu a se spolupracujícími subjekty,
 plní úkoly odpovědného vedoucího a je oprávněn jednat ve všech věcech týkajících se provozu Centra,
 zajišťuje obchodní strategii Centra – aktivně nabízí služby Centra, aktivně vyhledává potenciální odběratele služeb, mecenáše a sponzory a osoby pro dlouhodobou spolupráci,
 navrhuje interní předpisy společnosti, zejména organizační a pracovní řád; návrhy předkládá správní radě k odsouhlasení,
 rozhoduje samostatně o personálním složení Centra, plní funkce zaměstnavatele,
 řídí pracovní porady,
 vytváří střednědobé a dlouhodobé finanční plány a strategie a odhady cashflow,
 stanovuje informační toky a údaje pro hodnotové řízení Centra (pohybu nákladovosti, výsledků, zisku a vývoje finančních veličin),
 vyhodnocuje ekonomická data a hodnotí ekonomickou efektivnost Centra a posuzuje obchodní, investiční, technické, výrobní a jiné záměry z hlediska ekonomické efektivity, je odpovědný za cenotvorbu u produktů Centra,
 je povinen pravidelně při zasedáních Správní a Dozorčí rady poskytovat těmto orgánům společnosti informace o činnosti společnosti
 řídí rozpočet Centra a odpovídá za jeho plnění,
 ověřuje účetní doklady,
 navrhuje daňové optimalizace a ve spolupráci s odborníky řeší specifické daňové případy,
 posuzuje návrh propagačních kampaní a posuzuje možný rozsah poskytovaných služeb ze strategického hlediska,
 uzavírá smlouvy související s činností a provozem Centra,
 má přímou odpovědnost při tvorbě a naplňování firemního stylu: odpovídá za tvorbu norem vystupování pracovníků Centra a za vymáhání jejich dodržování, odpovídá za jednotné vystupování Centra a naplňování cílů Centra („vše, co děláme, má společný cíl“), odpovídá za budování důvěryhodnosti Centra („co říkáme, to také děláme“),
 odpovídá za organizační zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, včetně vydání příslušné organizační směrnice, havarijního plánu pro zdolávání mimořádných událostí a dopravně provozního řádu a za dodržování těchto norem, jakož i obecně platných právních přepisů upravujících tyto oblasti.

Uchazeč k přihlášce doloží:
 Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 Strukturovaný profesní životopis
 Motivační dopis v rozsahu maximálně 2 strany A4 včetně představy o výši funkční odměny
 Stručná koncepce rozvoje centra na 2 roky maximálně 1 strana A4
 Výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců

Co nabízíme:
 samostatnou a odpovědnou práci s velkou mírou seberealizace

Přílohy: (plné znění ke stažení níže)
Zákon o obecně prospěšných společnostech
Statut společnosti CESTY SKLA, o.p.s.

Proces výběru:
5. 11. 2017 budou vybraným uchazečům odeslány e‐mailem pozvánky k účasti na konkurzu konaném
10. 11. 2017 – konkurz s pohovorem

Nástup do funkce:
Možno nastoupit ihned po jmenování Správní radou (zasedání 10. listopadu 2017), nejpozději pak od 1. 1. 2018.

Požadavky na přihlášku
Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady zasílejte do 31. 10. 2017 na adresu:
CESTY SKLA, o.p.s., Na Kácku 218, 285 06 Sázava. Přihláška bude doručena v uzavřené obálce a
označena nápisem „Výběrové řízení ředitel CESTY SKLA, o.p.s. – neotvírat“.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.
V případě dotazů se obracejte na Václava Pošmurného, 604 890 190, reditel@cestyskla.cz

 

Dokumenty ke stažení

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio